"Имом Абу Мансур Мотуридий ва мотуридия таълимоти: ўтмиш ва бугун" мавзусидаги халқаро илмий-амалий конференция АХБОРОТ ХАТИ


Ўзбекистон диний-маърифий муассасалари ва Миср Араб Республикасининг Ал-Азҳар мажмуаси ўзаро ҳамкорлигида “Имом Абу Мансур Мотуридий ва мотуридия таълимоти: ўтмиш ва бугун” мавзусидаги халқаро конференция ўтказилиши режалаштирилган.

Анжуманни ўтказишдан асосий мақсад:

Имом Мотуридий меросини янада чуқур ўрганиш, мотуридийлик таълимотининг бузғунчи оқимларга қарши моҳиятини очиб бериш ҳамда Ўзбекистоннинг “Буюк алломалар юрти” сифатидаги Ислом цивилизациясига қўшган бебаҳо хиссаси ва мавқеини жаҳон миқёсида кенг тарғиб этиш.

Конференцияни ўтказиш жойи: Самарқанд шаҳри (Ўзбекистон)

Конференцияни ўтказиш муддати: 3-5 март 2020 йил

Конференция қуйидаги шўъбаларда фаолият олиб боради:

1. Мотуридия таълимоти ва ҳозирги замон.

2. Замонавий давлат шароитида диний қадриятларни асраб-авайлаш

ва ривожлантириш.

Биринчи шўъба калом илмининг Мовароуннаҳрга кириб келиши ва ривожланиш тарихи, Абу Мансур Мотуридий ҳаёт йўли ва унинг асарларида кўтарилган мавзулар таҳлилига бағишланади. Шунингдек, Имом Мотуридийдан кейинги даврда мотуридия таълимоти ривожланиш даражаси ва мовароуннаҳрлик мотуридийшунос мутакаллим олимлар ҳаёти, мотуридия таълимоти ривожига қўшган ҳиссалари ҳамда уларнинг бугунги кундаги аҳамиятини ўз ичига олади.

Иккинчи шўъбада замонавий мусулмон жамиятларида ёшлар

ва хотин-қизлар билан боғлиқ долзарб масалалар, улар орасида мутаассиблик ҳолатларининг олдини олиш чора-тадбирлари изланади, Ўзбекистон ва хорижий тажриба ўрганилади, ўзаро уйғунлик йўллари аниқланади, ўз навбатида, Ўзбекистонда диний-маърифий соҳа бўйича амалга оширилаётган ислоҳотлар тарғиб қилинади.

Анжуманда иштирок этиш, мақола ва маъруза тақдим қилиш шартлари:

Мақолалар ўзбек, араб, рус, инглиз тилларида топширилиши мумкин. Конференция натижаси бўйича илмий мақолалар тўплами нашр этилади.

Мақолалар бир нусхада босма ва электрон шаклда тақдим қилинади. Чет эллик иштирокчиларнинг мақола ва маърузалари электрон тарзда қабул қилиниши мумкин.

Мақола матни MS Office дастурининг WORD 97, 2003 муҳарририда, Times New Roman шрифти, 14 кегел катталиги,

1,5 интервалда бўлиши лозим.

Мақола матнлари таҳрир қилинган ҳолда А4 ҳажмдаги қоғозга, юқоридан ва пастдан 2,5 см., чапдан 3 см., ўнгдан 1,5 см. жой қолдириб расмийлаштирилади.

Маърузачининг исми фамилияси, илмий даража ва унвони

(ўнг юқори бурчак, курсивда, 10 кегель катталигидаги шрифт,

1 интервал) биринчи қаторда, ташкилот, лавозим, шаҳар ва мамлакат номи иккинчи қаторда, мулоқот телефонлари жой коди билан электрон манзил учинчи қаторда кўрсатилади. Сўнгра 1 интервал қолдириб, мақоланинг номи бош ҳарфлар билан ёзилади. Асосий матн

1,5 интервалли қаторларда ёзилади.

Манзилимиз: Тошкент шаҳар, Абдулла Қодирий 11 (почта индекси: 100011), Ўзбекистон халқаро ислом академияси.

Телефон: (71) 244-00-56, Факс: (71) 244-00-65, (71) 227-15-48, е-mail: info@islconference.uz, conference@iiau.uz, info@cisc.uz imammaturidicon@gmail.com  

Конференция мавзуси, илмийлик ва нашр этиш талабларига жавоб бермайдиган мақолалар чоп этилмайди. Мақолалар 2020 йил 15 февралга қадар қабул қилинади.

 

INFORMATION LETTER

International scientific-practical conference on the subject of “Imam Abu Mansur Moturidi and the teachings of moturidia:

the past and the present

 

An international conference on the topic “Imam Abu Mansur Moturidi and the teachings of moturidia: the past and the present” will be held in cooperation with religious educational institutions of Uzbekistan and Al-Azhar complex of the Arab Republic of Egypt.

The main purpose of the conference:

Further study of Imam Moturidi's scientific heritage, to reveal the essence of the teachings of moturidia against destructive sects, throughout the world promotion of the invaluable contribution to Islamic civilization of Uzbekistan as the "Country of Great Scholars".

Place of the conference: Samarkand, Uzbekistan

Date of conference: March 3-5, 2020

The conference will be held in the following departments:

1.  Teachings of moturidia and modernity.

2.    Preservation and development of religious values in the modern state.

The first branch is devoted to the analysis of the arrival and development of Kalam in Movarounnahr and topics raised in the works of Abu Mansur Moturidi. It also covers the level of development of the moturidia teaching in the post-Imam Moturidi period, life of scientists who worked on Movarounnahr's moturidism, their contribution to the development of the teaching of moturidia and their relevance today.

In the second branch actual issues of youth and women in modern Muslim societies and measures to prevent fanaticism among them will be investigated; Uzbekistan and foreign experience, the ways of harmonization, religious and educational reforms in Uzbekistan will be promoted, studied and identified.

Conditions of participation, articles and reports at the conference:

Articles may be submitted in Uzbek, Arabic, Russian or English languages. Results of the conference will be published as a collection of scientific articles.

Articles should be submitted both in printed and electronic versions. Articles and reports from foreign participants can be submitted electronically only.

Article text must be in MS Office WORD 97, 2003 editor, Times New Roman font, size 14 bytes, 1.5 intervals.

The text of the article is edited on A4 paper, 2.5 cm from the top and bottom, 3 cm from the left, and 1.5 cm from the right, leaving place.

The author's name, scientific degree and title (upper right corner, italicized, font size 10) in the first line, the name of the organization, position, city and country in the second line, the e-mail address with the location code in the third line should also be indicated. Moreover, 1 interval should be left and the title of the article should be capitalized. The main text will be written in 1.5 intervals rows.

Address: Tashkent, Abdulla Kadiri street 11 (postal code: 100011), International Islamic Academy of Uzbekistan.

Phone: (71) 227-15-48, (71) 244-00-56 Fax: (71) 244-00-65 E-mail: е-mail: info@islconference.uz, info@cisc.uz, conference@iiau.uz, imammaturidicon@gmail.com

Inappropriate articles to the topic of the conference, academic or publication requirements will not be published.

 Deadline for submission is February 15, 2020.